1 reference to Delete
System.Core (1)
System\IO\MemoryMappedFiles\MemoryMappedFileSecurity.cs (1)
47FullControl = CopyOnWrite | Read | Write | Execute | Delete |