3 references to Execute
System.Core (3)
System\IO\MemoryMappedFiles\MemoryMappedFileSecurity.cs (3)
44ReadExecute = Read | Execute, 45ReadWriteExecute = Read | Write | Execute, 47FullControl = CopyOnWrite | Read | Write | Execute | Delete |