2 writes to _osPlatformDetermined
System.Configuration (2)
System\Configuration\Internal\WriteFileContext.cs (2)
46_osPlatformDetermined = false; 314_osPlatformDetermined = true;
1 reference to _osPlatformDetermined
System.Configuration (1)
System\Configuration\Internal\WriteFileContext.cs (1)
311if ( !_osPlatformDetermined ) {