2 references to SystemNetGroupKey
System.Configuration (2)
System\Configuration\ClientConfigurationSystem.cs (2)
57return configKey == SystemDiagnosticsConfigKey || (_isAppConfigHttp && configKey.StartsWith(SystemNetGroupKey, StringComparison.Ordinal)); 64return _isAppConfigHttp && configKey.StartsWith(SystemNetGroupKey, StringComparison.Ordinal);