10 references to IsLastLineBlank
System.Configuration (10)
System\Configuration\MgmtConfigurationRecord.cs (8)
2305if (xmlUtil.Reader.NodeType == XmlNodeType.Element && utilWriter.IsLastLineBlank) { 2398if (!utilWriter.IsLastLineBlank) { 2481if (!utilWriter.IsLastLineBlank) { 2516if (utilWriter.IsLastLineBlank) { 2534if (!utilWriter.IsLastLineBlank) { 2742if (utilWriter.IsLastLineBlank) { 2764if (!utilWriter.IsLastLineBlank) { 3029if (utilWriter.IsLastLineBlank) {
System\Configuration\XmlUtil.cs (1)
486if (!utilWriter.IsLastLineBlank) {
System\Configuration\XmlUtilWriter.cs (1)
360if (delta < 0 && IsLastLineBlank) {