2 references to CheckForLockAttributes
System.Configuration (2)
System\Configuration\RuntimeConfigurationRecord.cs (2)
211CheckForLockAttributes(sectionName, child); 258CheckForLockAttributes(factoryRecord.ConfigKey, xmlNode);