1 write to Name
System.AddIn (1)
System\Addin\MiniReflection\MetadataReader\Metadata.cs (1)
178Name = N;