2 writes to suppressMarkupExtensionLevel
System.Activities (2)
System\Activities\Debugger\XamlDebuggerXmlReader.cs (2)
573++this.suppressMarkupExtensionLevel; 635--this.suppressMarkupExtensionLevel;
2 references to suppressMarkupExtensionLevel
System.Activities (2)
System\Activities\Debugger\XamlDebuggerXmlReader.cs (2)
551return this.suppressMarkupExtensionLevel != 0; 634Fx.Assert(this.suppressMarkupExtensionLevel > 0, "this.suppressMarkupExtensionLevel > 0");