Base:
property
NodeType
System.Xml.XmlReader.NodeType
3 references to NodeType
System.Activities (3)
System\Activities\Debugger\XmlReaderWithSourceLocation.cs (3)
114if (this.NodeType == Xml.XmlNodeType.Element) 150else if (this.NodeType == Xml.XmlNodeType.EndElement) 165else if (this.NodeType == Xml.XmlNodeType.Text)