1 reference to InternalCacheMetadataStart
System.Activities (1)
System\Activities\ActivityUtilities.cs (1)
646TD.InternalCacheMetadataStart(activity.Id);