Base:
method
SetValue
System.Xaml.Schema.XamlMemberInvoker.SetValue(System.Object, System.Object)