Base:
method
OnInternalCacheMetadata
System.Activities.Activity.OnInternalCacheMetadata(System.Boolean)