1 write to nativeActivityContextPool
System.Activities (1)
System\Activities\Runtime\ActivityExecutor.cs (1)
196this.nativeActivityContextPool = new PoolOfNativeActivityContexts();
2 references to nativeActivityContextPool
System.Activities (2)
System\Activities\Runtime\ActivityExecutor.cs (2)
194if (this.nativeActivityContextPool == null) 199return this.nativeActivityContextPool;