1 reference to InvokeMethodIsStatic
System.Activities (1)
System\Activities\Statements\MethodExecutor.cs (1)
165TD.InvokeMethodIsStatic(parent.DisplayName);