Base:
property
NodeType
System.Xaml.XamlReader.NodeType