Base:
method
InternalGetConstraints
System.Activities.Activity.InternalGetConstraints()