2 writes to workflowCallbackContext
System.Activities.Presentation (2)
System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\CutCopyPasteHelper.cs (2)
536CutCopyPasteHelper.workflowCallbackContext = null; 578CutCopyPasteHelper.workflowCallbackContext = context;
1 reference to workflowCallbackContext
System.Activities.Presentation (1)
System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\CutCopyPasteHelper.cs (1)
667workflowData.Add(CutCopyPasteHelper.workflowCallbackContext);