3 references to ValidationSynchronizer
System.Activities.Presentation (3)
System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\Validation\ValidationService.cs (3)
366this.ValidationSynchronizer.Validate(reason); 372this.ValidationSynchronizer.DeactivateValidation(); 377this.ValidationSynchronizer.ActivateValidation();