1 write to validationStateProperty
System.Activities.Presentation (1)
System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\Validation\ValidationService.cs (1)
210this.validationStateProperty = new AttachedProperty<ValidationState>()
3 references to validationStateProperty
System.Activities.Presentation (3)
System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\Validation\ValidationService.cs (3)
217attachedPropertiesService.AddProperty(this.validationStateProperty); 696this.validationStateProperty.NotifyPropertyChanged(modelItem); 1010return this.validationStateProperty;