1 reference to SwitchKeys
System.Activities.Presentation (1)
System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\Model\ModelItemExtensions.cs (1)
114result = SwitchKeys(dictionary, (ModelItem)oldKey, (ModelItem)newKey);