1 write to lastMouseButtonDownTimeStamp
System.Activities.Presentation (1)
System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\WorkflowViewElement.cs (1)
583this.lastMouseButtonDownTimeStamp = e.Timestamp;
1 reference to lastMouseButtonDownTimeStamp
System.Activities.Presentation (1)
System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\WorkflowViewElement.cs (1)
753e.Timestamp - this.lastMouseButtonDownTimeStamp > 100)