2 references to CoreValidationWork
System.Activities.Presentation (2)
System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\Validation\ValidationService.cs (2)
164this.validationSynchronizer = new BackgroundValidationSynchronizer<Tuple<ValidationReason, ValidationResults, Exception>>(validationTaskDispatcher, this.CoreValidationWork, this.OnValidationWorkCompleted); 168this.validationSynchronizer = new ForegroundValidationSynchronizer<Tuple<ValidationReason, ValidationResults, Exception>>(validationTaskDispatcher, this.CoreValidationWork, this.OnValidationWorkCompleted);