1 reference to ZoomPickerEditorAutomationName
System.Activities.Presentation (1)
System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\View\DesignerView.xaml.cs (1)
201zoomPickerTextBox.SetValue(AutomationProperties.NameProperty, SR.ZoomPickerEditorAutomationName);