2 references to OnTextBoxLostKeyboardFocus
System.Activities.Presentation (2)
System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\View\VBIdentifierDesigner.xaml.cs (2)
99this.IdentifierTextBox.LostKeyboardFocus += this.OnTextBoxLostKeyboardFocus; 114textBox.LostKeyboardFocus -= this.OnTextBoxLostKeyboardFocus;