1 reference to OnCoerceMostRecentlyUsedTypes
System.Activities.Presentation (1)
System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\View\TypePresenter.xaml.cs (1)
77new PropertyMetadata(TypePresenter.DefaultMostRecentlyUsedTypes, new PropertyChangedCallback(OnMostRecentlyUsedTypesPropertyChanged), new CoerceValueCallback(OnCoerceMostRecentlyUsedTypes)));