2 writes to updateKeySavedValue
System.Activities.Presentation (2)
System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\Model\ModelItemDictionaryImpl.cs (2)
138this.updateKeySavedValue = value; 145this.updateKeySavedValue = null;
1 reference to updateKeySavedValue
System.Activities.Presentation (1)
System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\Model\ModelTreeManager.cs (1)
1025items.Add(dictionary.updateKeySavedValue);