2 writes to isMouseLeftButtonDown
System.Activities.Presentation (2)
System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\View\TypePresenter.xaml.cs (2)
441this.isMouseLeftButtonDown = true; 459this.isMouseLeftButtonDown = false;
1 reference to isMouseLeftButtonDown
System.Activities.Presentation (1)
System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\View\TypePresenter.xaml.cs (1)
448if (this.isMouseLeftButtonDown)