5 writes to leftMouseButtonDown
System.Activities.Presentation (5)
System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\WorkflowViewElement.cs (5)
577this.leftMouseButtonDown = false; 586this.leftMouseButtonDown = false; 598this.leftMouseButtonDown = true; 785this.leftMouseButtonDown = false; 835this.leftMouseButtonDown = false;
4 references to leftMouseButtonDown
System.Activities.Presentation (4)
System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\WorkflowViewElement.cs (4)
523if (this.rightMouseClickWithCtrlDown || this.leftMouseButtonDown) 690else if (this.leftMouseButtonDown) 750this.leftMouseButtonDown && 816if (this.leftMouseButtonDown)