1 reference to OnItemsPanelChanged
System.Activities.Presentation (1)
System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\WorkflowItemsPresenter.cs (1)
50DependencyProperty.Register("ItemsPanel", typeof(ItemsPanelTemplate), typeof(WorkflowItemsPresenter), new FrameworkPropertyMetadata(null, new PropertyChangedCallback(WorkflowItemsPresenter.OnItemsPanelChanged)));