2 writes to ViewStateOwnerModelItem
System.Activities.Core.Presentation (2)
System\Activities\Core\Presentation\StateContainerEditor.xaml.cs (2)
2516this.ViewStateOwnerModelItem = addedModelItem; 2568ViewStateOwnerModelItem = this.ViewStateOwnerModelItem,
3 references to ViewStateOwnerModelItem
System.Activities.Core.Presentation (3)
System\Activities\Core\Presentation\StateContainerEditor.xaml.cs (3)
2540this.OldViewState = editor.ViewStateService.RetrieveViewState(this.ViewStateOwnerModelItem, ConnectorLocationViewStateKey); 2559editor.ViewStateService.StoreViewState(this.ViewStateOwnerModelItem, ConnectorLocationViewStateKey, this.NewViewState); 2568ViewStateOwnerModelItem = this.ViewStateOwnerModelItem,