2 writes to ExitEdgeForAutoSplit
System.Activities.Core.Presentation (2)
System\Activities\Core\Presentation\FlowchartDesigner.xaml.cs (2)
2726this.ExitEdgeForAutoSplit = exitEdgeForAutoSplit; 2769ExitEdgeForAutoSplit = this.ExitEdgeForAutoSplit,
2 references to ExitEdgeForAutoSplit
System.Activities.Core.Presentation (2)
System\Activities\Core\Presentation\FlowchartDesigner.xaml.cs (2)
2758designer.exitEdgeForAutoSplit = this.ExitEdgeForAutoSplit; 2769ExitEdgeForAutoSplit = this.ExitEdgeForAutoSplit,