3 writes to StateContainerHeight
System.Activities.Core.Presentation (3)
System\Activities\Core\Presentation\StateContainerEditor.ModelChangeReactions.cs (1)
264this.StateContainerHeight = (heightViewState != null) ? (double)heightViewState : defaultHeight;
System\Activities\Core\Presentation\StateContainerEditor.xaml.cs (1)
404this.StateContainerHeight = (double)heightViewState;
System\Activities\Core\Presentation\StateContainerResizeGrip.cs (1)
136stateContainerEditor.StateContainerHeight = Math.Min(Math.Max(panel.RequiredHeight, currentPosition.Y), stateContainerGrid.MaxHeight);
2 references to StateContainerHeight
System.Activities.Core.Presentation (2)
System\Activities\Core\Presentation\StateContainerEditor.xaml.cs (1)
1672if (this.requiredSize.Height > this.StateContainerHeight)
System\Activities\Core\Presentation\StateContainerResizeGrip.cs (1)
149viewStateService.StoreViewStateWithUndo(stateContainerModelItem, StateContainerEditor.StateContainerHeightViewStateKey, this.ParentStateContainerEditor.StateContainerHeight);