2 writes to EntryEdgeForAutoSplit
System.Activities.Core.Presentation (2)
System\Activities\Core\Presentation\FlowchartDesigner.xaml.cs (2)
2725this.EntryEdgeForAutoSplit = entryEdgeForAutoSplit; 2768EntryEdgeForAutoSplit = this.EntryEdgeForAutoSplit,
2 references to EntryEdgeForAutoSplit
System.Activities.Core.Presentation (2)
System\Activities\Core\Presentation\FlowchartDesigner.xaml.cs (2)
2757designer.entryEdgeForAutoSplit = this.EntryEdgeForAutoSplit; 2768EntryEdgeForAutoSplit = this.EntryEdgeForAutoSplit,