1 write to ExpressionButtonVisibility
System.Activities.Core.Presentation (1)
System\Activities\Core\Presentation\FlowDecisionDesigner.xaml.cs (1)
165this.ExpressionButtonVisibility = expressionSpecified ? Visibility.Visible : Visibility.Collapsed;