Base:
method
WriteString
System.Xml.XmlTextWriter.WriteString(System.String)