1 write to Key
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Markup\Primitives\MarkupWriter.cs (1)
275Key = key;
3 references to Key
PresentationFramework (3)
src\Framework\System\Windows\Markup\Primitives\MarkupWriter.cs (3)
284return other != null && other.Key.Equals(Key); 289return Key.GetHashCode();