26 references to RTK_TEXT
PresentationFramework (26)
src\Framework\System\Windows\Documents\RtfControls.cs (26)
211new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRDASHD, "brdrdashd", RTK_PARAPROPS | RTK_TEXT | RTK_FLAG ), 212new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRDASHDD, "brdrdashdd", RTK_PARAPROPS | RTK_TEXT | RTK_FLAG ), 213new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRDASHDOTSTR, "brdrdashdotstr", RTK_PARAPROPS | RTK_TEXT | RTK_FLAG ), 214new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRDASHSM, "brdrdashsm", RTK_PARAPROPS | RTK_TEXT | RTK_FLAG ), 217new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDREMBOSS, "brdremboss", RTK_PARAPROPS | RTK_TEXT | RTK_FLAG ), 218new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRENGRAVE, "brdrengrave", RTK_PARAPROPS | RTK_TEXT | RTK_FLAG ), 221new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRINSET, "brdrinset", RTK_PARAPROPS | RTK_TEXT | RTK_FLAG ), 223new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDROUTSET, "brdroutset", RTK_PARAPROPS | RTK_TEXT | RTK_FLAG ), 224new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRNIL, "brdrnil", RTK_PARAPROPS | RTK_TEXT | RTK_FLAG ), 225new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRTBL, "brdrtbl", RTK_PARAPROPS | RTK_TEXT | RTK_FLAG ), 231new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRTHTNLG, "brdrthtnlg", RTK_PARAPROPS | RTK_TEXT | RTK_FLAG ), 232new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRTHTNMG, "brdrthtnmg", RTK_PARAPROPS | RTK_TEXT | RTK_FLAG ), 233new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRTHTNSG, "brdrthtnsg", RTK_PARAPROPS | RTK_TEXT | RTK_FLAG ), 234new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRTNTHLG, "brdrtnthlg", RTK_PARAPROPS | RTK_TEXT | RTK_FLAG ), 235new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRTNTHMG, "brdrtnthmg", RTK_PARAPROPS | RTK_TEXT | RTK_FLAG ), 236new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRTNTHSG, "brdrtnthsg", RTK_PARAPROPS | RTK_TEXT | RTK_FLAG ), 237new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRTNTHTNLG, "brdrtnthtnlg", RTK_PARAPROPS | RTK_TEXT | RTK_FLAG ), 238new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRTNTHTNMG, "brdrtnthtnmg", RTK_PARAPROPS | RTK_TEXT | RTK_FLAG ), 239new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRTNTHTNSG, "brdrtnthtnsg", RTK_PARAPROPS | RTK_TEXT | RTK_FLAG ), 240new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRTRIPLE, "brdrtriple", RTK_PARAPROPS | RTK_TEXT | RTK_FLAG ), 242new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRWAVY, "brdrwavy", RTK_PARAPROPS | RTK_TEXT | RTK_FLAG ), 243new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRWAVYDB, "brdrwavydb", RTK_PARAPROPS | RTK_TEXT | RTK_FLAG ), 814CreateCommonControlWord("overlay", RTK_PARAPROPS | RTK_TEXT | RTK_FLAG ), 939CreateCommonControlWord("pnrnot", RTK_PARAPROPS | RTK_TEXT | RTK_FLAG ), 981CreateCommonControlWord("posyin", RTK_PARAPROPS | RTK_TEXT | RTK_FLAG ), 982CreateCommonControlWord("posyout", RTK_PARAPROPS | RTK_TEXT | RTK_FLAG ),