1 reference to WindowFrameBrushKey
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
1176return SystemColors.WindowFrameBrushKey;