2 references to ShellLinkToString
PresentationFramework (2)
src\Framework\System\Windows\Shell\JumpList.cs (2)
834string removedLinkString = ShellLinkToString(removedLink); 835string linkString = ShellLinkToString(shellLink);