1 reference to HighlightTextBrushKey
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
1137return SystemColors.HighlightTextBrushKey;