1 reference to StatusFontFamilyKey
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
1686return SystemFonts.StatusFontFamilyKey;