1 reference to MenuHighlightBrushKey
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
1164return SystemColors.MenuHighlightBrushKey;