4 writes to _typeName
PresentationFramework (4)
src\Framework\System\Windows\Annotations\Annotation.cs (4)
123_typeName = annotationType; 170_typeName = annotationType; 671_typeName = new XmlQualifiedName(typeName[0]); 682_typeName = new XmlQualifiedName(typeName[1], reader.LookupNamespace(typeName[0]));
5 references to _typeName
PresentationFramework (5)
src\Framework\System\Windows\Annotations\Annotation.cs (5)
224if (_typeName == null) 239writer.WriteQualifiedName(_typeName.Name, _typeName.Namespace); 456get { return _typeName; } 711if (_typeName == null)