1 write to _cacheNavigationChromeDownLevelStyle
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemParameters.cs (1)
5521_cacheNavigationChromeDownLevelStyle = new SystemThemeKey(SystemResourceKeyID.NavigationChromeDownLevelStyle);
2 references to _cacheNavigationChromeDownLevelStyle
PresentationFramework (2)
src\Framework\System\Windows\SystemParameters.cs (2)
5519if (_cacheNavigationChromeDownLevelStyle == null) 5524return _cacheNavigationChromeDownLevelStyle;