1 reference to InfoBrushKey
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
1152return SystemColors.InfoBrushKey;