Base:
property
DTypeThemeStyleKey
System.Windows.Controls.ContentControl.DTypeThemeStyleKey