3 writes to _sCustom
PresentationFramework (3)
src\Framework\System\Windows\Documents\RtfToXamlReader.cs (3)
4704_sCustom = null; 5906_sCustom = value; 5930_sCustom = value;
2 references to _sCustom
PresentationFramework (2)
src\Framework\System\Windows\Documents\RtfToXamlReader.cs (2)
5902return _sCustom; 5926return _sCustom;