2 writes to _typeConverterAssemblyName
PresentationFramework (2)
src\Framework\System\Windows\Markup\BamlReader.cs (2)
2217_typeConverterAssemblyName = converter.Assembly.FullName; 2352_typeConverterAssemblyName = string.Empty;
1 reference to _typeConverterAssemblyName
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Markup\BamlReader.cs (1)
323get { return _typeConverterAssemblyName; }