1 reference to SkipToFill
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Media\Animation\SkipStoryboardToFill.cs (1)
35storyboard.SkipToFill(containingFCE);