1 write to _bamlBinaryWriter
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Markup\BamlRecordWriter.cs (1)
71_bamlBinaryWriter = new BamlBinaryWriter(stream,new System.Text.UTF8Encoding());
1 reference to _bamlBinaryWriter
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Markup\BamlRecordWriter.cs (1)
1840get { return _bamlBinaryWriter; }